Vittrup Baun er nulevende naturhistorie, med samfundshistoriske spor.

Vittrup Baun er en privatfredet naturplet på den jydske højderyg, og med sine 101 m over havet det næsthøjeste punkt i "Ribe Amt".

Stenbjerg, der ligger 1 km. nord herfor, er 103 m over havet, og dermed det højeste.

Historie

Baunen har fra gammel tid hørt til den gård i Vittrup, der var Annexgård til Brørup præstegård.

Baunen blev omkring år 1900 udskilt som selvstændig ejendom, efter at have tilhørt gården som har adressen Bækkevej 54.

Baunen skiftede herefter ejer flere gange, p.g.a. jordens ringe beskaffenhed, der ikke kunne ernære en familie.

I 1934 kom ejendommen på tvangsauktion, og blev købt af gdr. Alfred Juhl i Vittrup og sognepræsten, Viggo Hansen, Lindknud, med henblik på at bevare området som naturområde. Købesummen var 400 kr.

Man dannede herefter selskabet Vittrup Baun, der blev financieret af andelsbeviser a 10 kr., som dog kunne afdrages over 5 år.

I dag sælges fortsat andelsbeviser til dækning af udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser på Baunen, og koster 100 kr. kontant.

Efter købet af Baunen blev et areal på ca. 3 tdr. ld i den vestre del tilplantet, og derefter delt i parceller og udlejet til private andelshavere.

Senere er en del af det tilstødende lyngareal ligeledes udlejet.

Lejeindtægten fra disse 80 parceller bidrager ligeledes til Baunens vedligehold.

For disse parcellejere er det en hjertesag at bevare et stykke af den oprindelige natur.

Den Tyske Besættelse

I September 1942 kom en deling tyske soldater til Baunen; de boede først i telte, senere rejste de nogle barakker og etablerede en lyttepost og støjsender på stedet.

For at sikre anlæggene gravede de en masse løbegrave, opsatte pigtrådsspærringer og udlagde landminer både i lyngen og på kommunevejen, hvorfor en ny vej måtte etableres længere mod vest.

I den østlige del af Baunen kan man stadig se sporene fra dette besøg, disse spor bevares, som minder med historisk værdi.

Postamentet - målepunkt

Geodætisk Institut har tidligere brugt postamentet på Baunen som udgangspunkt for deres opmålinger. De har bl.a. sigtet til: Skamlingsbanken (113m), Rangtang (82m) ved Vester Lindet, Møllehøj (47m) ved Grimstrup, Møllebjerg ved Gadbjerg og flere andre punkter.

Udsigtstårnet

I 1982 rejstes det første udsigtstårn med bistand fra Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling. Det anvendte træ var skovet i Baunens beplantning og iøvrigt bekostet af Baunens kasse. Det første tårn kunne ikke modstå vejrliget, og i 1990 fandt man det uforsvarligt at benytte det mere.

Man søgte derfor Ribe Amt om tilskud til et nyt tårn, da Vittrup Baun indgår i stiprojektet, der strækker sig fra Bække til Varde. Amtsrådet bevilgede materialeudgifterne og Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling udførte arbejdet. Det nye tårn, der er 7 m høj blev indviet den 5. Maj 1991.

Fra tårnet er der en vid udsigt. Man kan i klart vejr med det blotte øje se Vestkraft i Esbjerg, Ribe Domkirke, Superfoss i Vamdrup og under gunstige forhold den ny Lillebæltsbro. I visse retninger er udsigten efterhånden begrænset af høje skove.

Orienteringstavlerne i tårnet og ved flagstangen er udført og bekostet af Ribe amts landskabsafdeling.

Flagstangen

Flagstangen rejstes første gang i 1939, og det første flag blev skænket af fru pastor Hansen i Lindknud.

Det nuværende flag er skænket af Danmarkssamfundet og overrakt den 5. maj 1985.

Der flages hvert år på grundlovsdag, Valdemarsdag og til generalforsamlingen.

Publikum og færdsel

I 1985 blev der opsat to nye bænke med borde på Baunen, som senere er suppleret.

Baunen er privat område, og åbent for et ansvarligt publikum.

Hunde er velkomne ifølge publikum, men skal holdes under kontrol, på hele området.

Vi håber at Vittrup Baun er til glæde for de mange besøgende, som finder vej til Baunen, for at nyde udsigten, naturen, roen og freden.

Til gengæld regner vi med, at publikum vil hjælpe med at holde stedet pænt og i orden, og dermed være med til at bevare den naturplet som en håndfuld idealister for 75 år siden var med til at skaffe os.

Vandresti

Vandrestien er markeret med gul farve og tager under en halv time at gå. Stien leder os gennem et stor del af Baunens natur og historie.

www.vittrupbaun.dk

Hjemmesiden www.vittrupbaun.dk blev introduceret i 2009 og vil fremover give yderligere informationer om Baunen og dens aktiviteter.

Vi kan kontaktes på Email: info@vittrupbaun.dk