Referat 2012

 

Tid: Lørdag den 28. juli 2012, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm

5.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Jens Jakobsen

6.Evt.

 

  1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.
  2. Formanden berettede at arbejdet med at bevare baunen går godt. Der er bl.a. i det seneste år blevet ryddet et større område nord for flagstangen for buske og træer. Ikke mindst takket være arbejdsindsatsen på de to arbejdslørdage hhv. den 4/2 og den 3/3.

Som opfølgning på debatten ved sidste generalforsamling omkring lyngafgrænsning med får på baunen nævnte formanden, at bestyrelsen har valgt ikke at gå videre hermed. Tilsvarende blev muligheden for at etablere en hundeskov på baunen diskuteret ved sidste generalforsamling. Bestyrelsen vil heller ikke arbejde videre hermed, da det vurderes, at der ikke er nok plads nok til en hundeskov på baunen. I stedet vil bestyrelsen sørge for at der bliver sat flere skilte op med, at hunde skal holdes i snor.

Hovedfokus for bestyrelsen er ellers etableringen af et nyt udsigtstårn på baunen. Formanden nævnte, at det nye tårn skal være højere end det nuværende, og det skulle gerne kunne stå mange år ud i fremtiden (ca. 40 år). Financieringen af det nye tårn forventes at komme fra fonde. I den forbindelse nævnte formanden, at der er modtaget et legat fra Edel og Sigurd Frølund Thomsens Fond til det indledende arbejde med godkendelser, udarbejdelse af projektbeskrivelse m.m.

Parcellejen er betalt for de fleste. Dog er det svært at lokalisere de rigtige adresser for alle parcelejere i forbindelse med opkrævningen af parcelleje. Formanden kom i den forbindelse med to forslag:

Forslag 1: Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 4. år)

Forslag 2: Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 4. år)

Endeligt takkede formanden Bjarne Eriksen for hjælp ved oprydningen efter de to arbejdslørdage, Flügger i Vejen for sponsorering af maling til bænke og borde på baunen og flagstangfabrikken i Hovborg for reparation af flagstangen på baunen.

  1. Kasseren aflagde beretning. Der var enighed om at godkende regnskabet.

Efter fremlæggelsen af de to beretninger fra hhv. formanden og kasseren lagde ordstyren op til debat.

Debatten drejede sig indledningsvist om det nye udsigtstårn – forskellige synspunkter kom frem. Særligt vedrørende højden af tårnet, hvor der var enighed om, at der i hvert fald skulle være mulighed for at se ud over træerne. Formanden nævnte i den forbindelse, at det nye udsigtstårn nok ikke skulle være højere end 10 m, da tårnet ikke skulle være alt for dominerende på baunen – tårnet skal supplere baunen og ikke omvendt. Det blev også nævnt, at man kunne beskære træerne. Ifølge formanden har vi fået lov hertil af naboen til at beskære træerne, men der vil først blive set nærmere herpå nogle år efter det nye tårn er sat op.

I forlængelse af diskussionen omkring tårnet blev det nævnt, at det burde overvejes om en del af financieringen af det nye tårn skulle indhentes fra andelshaverne på baunen – ikke mindst ud fra en vurdering om, at det dermed ville blive lettere at søge penge fra fonde. Generelt blev alternative strukturer for opkrævning af parcelleje/andelsbeviser diskuteret. Muligheden for kontingent og tidsbegrænsning af andelsbeviser til 10 år blev nævnt.

  1. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
  2. Nyvalg af Helle Schøler i stedet for Jens Jakobsen.
  3. Det blev foreslået og aftalt, at referatet fra generalforsamlingen skulle lægges på Vittrup Bauns hjemmeside.