Referat 2015

 

Tid: Lørdag den 25. juli 2015, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp
 6. Evt.

 

 

 1. Aage Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.
 2. Formanden startede med at lykønske ordstyreren med gårsdagens 75 års fødselsdag.

I år har der som noget nyt været hele 3 arbejdslørdage. På arbejdslørdagene i februar/marts blev der fjernet hegn om nyplantningen ved skovparcellerne, og der blev fjernet birketræer.

Nyplantningen er nu ca. 15 år, og det ser fint ud!

I lyngarealet er der tidligere fjernet træer og buske.

Nu forsøger vi at tage dem, når de er mindre.

På arbejdslørdagen i juni er de nye skud nemmere og se, og vi fik fjernet en del i det sydøstlige hjørne af baunen.

Sammen med Bjarne Eriksen er der ligeledes blevet fjernet flere gamle stakker.

Vi skal huske at fjerne stakkerne med det samme!

To områder er i år blevet bearbejdet med en grenknuser.

Det er relativt dyrt men forhåbentligt effektivt som lyngpleje.

En alternativ måde til at passe baunen kunne være vha. indhegning og afgræsning med får.

Er det noget folk har en holdning til?

Bestyrelsen har ingen planer herfor og vil ikke selv stå for at passe fårene. Udsigtstårnet er stadigvæk på tegnebrættet.

Før vi kan søge fonde skal vi have lavet et detaljeret projektforslag.

Gennem Lindknud Lokalråd har vi fået en bevilling på 50.000 kr. fra Vejen Kommune.

Bestyrelsen forventer, at have et projektforslag klar i første halvdel af 2016.

Afslutningsvist mindedes Aksel Storm to gode naboer til Vittrup Baun, som vi har mistet i 2015 – Hanne og Henning Eriksen.

 1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt af bilagskontrollanterne den 23. juli

Efter fremlæggelsen af de to beretninger lagde ordstyreren op til debat bl.a. om en mulig afgræsning af baunens område.

Der var ikke stemning for at afgræsse Vittrup Baun med får.

Bestyrelsen fik dog ok til at arbejde videre med en anden mulighed vedrørende afgræsning med kreaturer.

Aksel Storm nævnte ligeledes, at vi i forhold til næste opkrævning af parcelleje vil opfordre lejerne til at betale via en bankoverførsel, så vi kan spare penge på girokort/breve.

Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 1. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 2. Der var genvalg til Peter Tarp

Referat 2014

 

Tid: Lørdag den 26. juli 2014, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm

5.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Helle Schøler

6.Evt.

 

 1. Henning Eriksen blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.
 2. Formanden bød velkommen på en dag, hvor Selskabet Vittrup Baun kunne fejre 80 års jubilæum. Igen i år har det været en succes med de to arbejdslørdage. Tak til Bjarne Eriksen og hjælpere, der har fjernet bunker på baunen. Bestyrelsen lægger op til, at der fra næste år skal være en ekstra arbejdsdag – den 1. lørdag i juni. Her kan man se de nye buske og fjerne dem med en buskrydder.

Der arbejdes stadigvæk med det nye udsigtstårn.

Tak for de mange gaver gennem tiden og dem der har købt medlemsbeviser. Tak til Ejnar Søndergård for grus til veje og den nye vimpel til flagstangen osv. For nuværende er der ønske om nogle flere bænke (gerne længere end de eksisterende).

 1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne om end Henning Eriksen afløste Helle Schøler pga. ferie.
 2. Der var genvalg til Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm
 3. Der var genvalg til Helle Schøler
 4. Der blev spurgt ind til om det skulle være muligt at give penge via hjemmesiden (konto nr.). Formanden vil dog hellere henvise til bestyrelsen herom, så vi også kan takke vedkommende personligt. Referatet fra seneste generalforsamlingen er ikke på hjemmesiden, men kommer det snart! Det blev nævnt, at der mangler oplysninger om bestyrelsen og regnskabet på hjemmesiden. Endeligt blev det nævnt, at der burde være en skitse over de tyske installationer på baunen. Formanden svarede, at beskrivelsen er på hjemmesiden og vi har også standere hertil. Så informationen vil også komme op at hænge på baunen.

 

 

Referat 2013

 

Tid: Lørdag den 27. juli 2013, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Ændring af parcelleje

5.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Aksel Nielsen og Henning Graversen

6.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp

7.Evt.

 

 1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører
 2. Formanden bød velkommen og takkede for at så mange var mødt frem til generalforsamlingen. Der er i løbet af året fjernet træer og buske på baunen – særligt på de to arbejdslørdage. Vejen kommune har givet tilsagn om, at de vil fjerne nogle af de mange stakke på baunen.

Der bliver arbejdet videre med det nye udsigtstårn på baunen. Den endelige konstruktion er ikke på plads, men det forventes, at tårnet vil bestå af 3 platforme (øverste ved ca. 12 meter). Vi er i gang med at lave en skitse og vil herefter søge fonde m.v.

Herefter lagde formanden op til pkt. 4 vedrørende ændring af parcelleje:

•Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 5. år)

•Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 5. år)

Afslutningsvist blev det nævnt, at der er behov for en ny vimpel til flagstangen. Er der nogen der er interesserede i at sponsorere sådan en?

 1. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet/bilaget er godkendt af bilagskontrollanterne.

Vagn lagde herefter op til diskussion. Beretningerne blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 1. Formanden nævnte, at Selskabet Vittrup Baun har begrænsede udgifter – men også begrænsede indtægter! Ellers blev det nævnt, at det kan være svært at finde frem til de enkelte parcellejere efter 5 år. Formanden nævnte i øvrigt, at det vil være rimeligt, at udgiften bliver 50 kr./år i stedet for 20 kr./år. I 1996 blev parcellejen øget fra 50 kr. hvert 5. år til i stedet 100 kr. hvert 5 år.

Forslaget fra bestyrelsen blev godkendt. Ændringen vil først træde i kraft efter næste indkrævning.

 1. Der var genvalg til Aksel Nielsen og Henning Graversen
 2. Peter Tarp blev ligeledes genvalgt som bilagskontrollant.
 3. I forhold til parcellejen blev følgende forslag nævnt: Ændringen af parcelleje skal allerede nu gælde for nye parcellejere og medlemsbeviser kunne ændres til 200 kr.

Der blev spurgt ind til hvilken indsats bestyrelsen gør for at sælge medlemsbeviser. Formanden: Vittrup Bauns hjemmeside og når vi snakker med folk om baunen. Derudover blev det nævnt, at lyngen ser dårlig ud. Hvad kan vi gøre for at forbedre lyngen?

Referat 2012

 

Tid: Lørdag den 28. juli 2012, kl. 14

 

Sted: Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 

1.Valg af ordstyrer og skriftfører

2.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

4.Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm

5.Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Jens Jakobsen

6.Evt.

 

 1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.
 2. Formanden berettede at arbejdet med at bevare baunen går godt. Der er bl.a. i det seneste år blevet ryddet et større område nord for flagstangen for buske og træer. Ikke mindst takket være arbejdsindsatsen på de to arbejdslørdage hhv. den 4/2 og den 3/3.

Som opfølgning på debatten ved sidste generalforsamling omkring lyngafgrænsning med får på baunen nævnte formanden, at bestyrelsen har valgt ikke at gå videre hermed. Tilsvarende blev muligheden for at etablere en hundeskov på baunen diskuteret ved sidste generalforsamling. Bestyrelsen vil heller ikke arbejde videre hermed, da det vurderes, at der ikke er nok plads nok til en hundeskov på baunen. I stedet vil bestyrelsen sørge for at der bliver sat flere skilte op med, at hunde skal holdes i snor.

Hovedfokus for bestyrelsen er ellers etableringen af et nyt udsigtstårn på baunen. Formanden nævnte, at det nye tårn skal være højere end det nuværende, og det skulle gerne kunne stå mange år ud i fremtiden (ca. 40 år). Financieringen af det nye tårn forventes at komme fra fonde. I den forbindelse nævnte formanden, at der er modtaget et legat fra Edel og Sigurd Frølund Thomsens Fond til det indledende arbejde med godkendelser, udarbejdelse af projektbeskrivelse m.m.

Parcellejen er betalt for de fleste. Dog er det svært at lokalisere de rigtige adresser for alle parcelejere i forbindelse med opkrævningen af parcelleje. Formanden kom i den forbindelse med to forslag:

Forslag 1: Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 4. år)

Forslag 2: Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 4. år)

Endeligt takkede formanden Bjarne Eriksen for hjælp ved oprydningen efter de to arbejdslørdage, Flügger i Vejen for sponsorering af maling til bænke og borde på baunen og flagstangfabrikken i Hovborg for reparation af flagstangen på baunen.

 1. Kasseren aflagde beretning. Der var enighed om at godkende regnskabet.

Efter fremlæggelsen af de to beretninger fra hhv. formanden og kasseren lagde ordstyren op til debat.

Debatten drejede sig indledningsvist om det nye udsigtstårn – forskellige synspunkter kom frem. Særligt vedrørende højden af tårnet, hvor der var enighed om, at der i hvert fald skulle være mulighed for at se ud over træerne. Formanden nævnte i den forbindelse, at det nye udsigtstårn nok ikke skulle være højere end 10 m, da tårnet ikke skulle være alt for dominerende på baunen – tårnet skal supplere baunen og ikke omvendt. Det blev også nævnt, at man kunne beskære træerne. Ifølge formanden har vi fået lov hertil af naboen til at beskære træerne, men der vil først blive set nærmere herpå nogle år efter det nye tårn er sat op.

I forlængelse af diskussionen omkring tårnet blev det nævnt, at det burde overvejes om en del af financieringen af det nye tårn skulle indhentes fra andelshaverne på baunen – ikke mindst ud fra en vurdering om, at det dermed ville blive lettere at søge penge fra fonde. Generelt blev alternative strukturer for opkrævning af parcelleje/andelsbeviser diskuteret. Muligheden for kontingent og tidsbegrænsning af andelsbeviser til 10 år blev nævnt.

 1. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 2. Nyvalg af Helle Schøler i stedet for Jens Jakobsen.
 3. Det blev foreslået og aftalt, at referatet fra generalforsamlingen skulle lægges på Vittrup Bauns hjemmeside.