Velkommen

Velkommen

Billeder

Siden sidst

Kontakt

Find vej


Arbejdsdage på Vittrup Baun:


Første lørdag i februar, marts og juni måned kl. 9.00

Alle er velkommen

Medbring kaffe


Rundvisning på Vittrup Baun i 2022


12. Maj

og

12. August


Vi mødes kl. 19.00

Alle er velkommen


Video: Vittrup Baun Fra kyst til kyst fra det nye udsigtstårn

23. januar 2022

Nyt fra Vittrup Baun

4.Januar 2022 fik vi dispensation for naturbeskyttelseslovens §3, og landzonetilladelse til at opføre et 7,5m2 multtoilet i bevoksningen nord for tårnområdet, som vi ansøgte om 29. juli 2021.

Det glæder vi os over.

I december 2020 fik vi 67.537,- fra Vejen kommune som 25% medfinansiering på projektet. Det udløstes af LAG tilsagnet, dog kun på den ordinære del af tilsagnet.

LAG tilsagnet var delt op i den ordinære pulje på 327.662,- og BUGO puljen på 328.750,-.

Samtidig fik vi at vide at der var god mulighed for mellemfinansiering på projektet.

Jeg havde ikke bemærket at kommunens mellemfinansiering til projektet maksimalt var på LAG tilsagnets andel. Det er en ret vigtig detalje og træls at overse.

Her sidst i januar har vi fået udmelding fra Vejen kommune om at vi som udgangspunkt kan få mellemfinansiering på LAG tilsagnet, hvilket nok bliver i nærheden af halvdelen af budgettet.

Vi skal så selv ud og låne til resten, dog har vi med hjælp fra Lokalindsamlingen og kommunens medfinansiering en del på kontoen allerede nu. Det er et lån som overstiger baunens økonomiske værdi.

Det er ikke Vittrup Bauns formål at tjene penge, og vort driftsbudget er også meget lav.

Men i tilfælde af vort tårnprojekt havde det gjort processen nemmere og hurtigere.

Fra vi startede i 2013 gik der indtil 2016, inden vi fandt en virksomhed, der ville hjælpe os med tegning uden forudbetaling.

I 2016 fik vi fra Vejen kommunes landdistriktsudvalg tilskud gennem Lindknud Lokalråd til ingeniør beregninger på disse tegninger.

I april 2018 fik vi langt om længe landzonetilladelse og tilsagn om byggetilladelse.

Med tilladelserne kunne vi for alvor søge fonde om midler til projektet.

Byggetilladelsen var givet efter bygningsreglementet BR15, som udløb i 2018. Med det nye bygningsreglement BR18, kom nye krav hvoraf enkelte blev fortalt os ved tilsagnet i april 2018.

Vi havde valget mellem en byggetilladelse og et tilsagn om byggetilladelse, men da vi ikke havde nær den tilstrækkelige finansiering på plads, var et tilsagn bedre end en byggetilladelse som kunne udløbe.

I 2019 kom der gang i finansieringen, i 2020 kom tilsagnet fra LAG med tilbud om madpakkehus og multtoilet udover tårnet.

I april 2021 genansøgte vi byggetilladelsen, i juni får vi hul igennem til forvaltningen, med besked om at landzonetilladelsen som udløb i april 2021, nu var ændret til april 2022.

I juni 2021, var finansieringen egentlig på plads med sikkerhedsstillelsen fra Lindknud Lokalråd, - dog var stålpriserne på himmelflugt, og tårnet ville stige ca. 100.000,- i pris. At prisen på tårnet stiger gør at tilsagnet fra LAG bortfalder, dog har vi mundtlig fået opbakning til at gå videre også med et højere budget.

I juni 2021 sætter vi gang i ingeniørarbejdet til byggetilladelsen, hvor man nu vurderer at det drejer sig om en klasse 3 konstruktion i stedet for klasse 2. Det medfører en voldsom ekstraudgift på mindst 150.000,- hos en certificeret statiker, og en forsinkelse på et halvt år. Siden er prisen steget yderligere.

Juni 2021 beder om et nyt tilbud på tårnet, men p.g.a. den ændrede klassificering, må virksomhederne ikke komme med tilbud inden vurderingen hos den certificerede statiker er på plads. I realiteten skal vi have byggetilladelse på plads, for ikke at have for stor risiko for ekstra udgifter på projektet.

I sommeren 2021 beder vi om en dispensation til en terrænregulering, hvormed vi kan bibeholde en klasse 2 konstruktion, og fortsætte uden ekstraudgift og forsinkelse.

Nu går vi efter en løsning med 12m op til øverste plateau i stedet for 14m.

Vi skal have opbakning fra fonde til projektændringen inden vi går videre, ligesom spørgsmålet om mellemfinansieringen skal afklares.

Dette var en kortfattet og forenklet tidslinie i projektet, og måske svar på mange spørgsmål om hvordan det går med projektet, og hvorfor det tager så lang tid.

7. november 2021

Nykredits fond


Nykredits fonds tilsagn om støtte på 150.000 kr til vort tårnprojekt er udløbet, men vi har fået udsættelse til november 2022, hvilket vi er meget taknemlige for.

18. juli 2021

Vejen kommunes højst beliggende bi-vej:

En flok jordbier har slået sig ned nærmest toppen på Vittrup Baun.

Det er ligner Pragtbuksebier, men det må kendere afgøre. Hunnerne har flotte gule bukser på.

Edel og Sigurd Frølund Thomsens mindefond 18. marts 2021


Vittrup Baun har fået tildelt 4000 kr fra fonden.

Vi har tidligere fået midler fra fonden i 2012, som bl.a. er gået vor store bord/bænke sæt.

Mange tak for støtten!

Nykredits fond 15 marts 2021:


Tilbage i 2019 søgte vi flere fonde om støtte; een af fondene var Nykredits fond.


Da vi ikke havde hørt fra fonden, opdaterede vi fonden om udviklingen i vort projekt i starten af marts måned, for måske var vi stadig med blandt kommende projekter der kunne tilkomme støtte.

Stor var overraskelsen, da det viste sig at i vi allerede i november 2019, var tilkendt støtte på 150.000 kr, - og med løbetid på 2 år.

Et eller andet sted har budskabet gemt sig.

Vi er meget taknemlige for tildelingen af støtten. Så mange tak for det!


Dermed er finansiering nået op over een million kroner. Så det nærmer sig.

NORLYS Vækstpulje 16 dec. 2020:


"Udsigtstårn på Vittrup Baun"

Norlys Vækstpulje har meddelt at de støtter projektet med 150.000 kr.

Tak for det, Norlys.

Vi er meget glade for støtten til det nye udsigtstårn på Vittrup Baun.


Sydenergi Vækstpulje har for et par år siden støttet projektet med tilsvarende beløb, som bortfaldt, da vi ikke lykkedes med finansieringen på det tidspunkt.


Mon ikke også det nye udsigtstårn bliver ideelt til at se nordlys fremover, da udsigten er enestående, og langt fra lysende byer.


Yderligere information fås ved henvendelse til Aksel Storm, tlf. 23 98 23 89."

Der er rejst en tårnstøttesøjle på Vittrup Baun 14 dec. 2020:


På resterne af det gamle udsigtstårn er nu rejst en Tårnstøttesøjle, som viser fremgangen med indsamling af midler til det nye udsigtstårn. Søjlen fyldes i takt med de indkomne midler.


Det nye tårn er indtil nu støttet af:

Edel og Sigurd Frølund Thomsen,

Lokalpuljen via Lindknud Lokalråd,

Vejen Billund LAG


Vi har for nylig startet en lokal indsamling op, som der også er godt gang i.


Opstarten af indsamlingen har været forsinket p.g.a. godkendelse i "indsamlingsnævnet" og en nødvendig sparekasseskifte.


Læg turen forbi Vittrup Baun og følg udviklingen.

Det gamle udsigtstårn er nu nedtaget og bortskaffet på behørig vis 7 dec. 2020:


Tilbage fra det gamle udsigtstårn står nu fundamenterne, som vil bruges til infostandere.

Dermed har vi gjort plads til det nye udsigtstårn, som placeres samme sted.

Det gamle tårn bestod af 2,4 ton træ og 150 kg. metal.

Det nye tårn kommer nok til at veje mellem 15 og 20 ton.


Yderligere information fås ved henvendelse til Aksel Storm, tlf. 23 98 23 89."

Vittrup Baun er nulevende naturhistorie, med samfundshistoriske spor.


Vittrup Baun er en privatfredet naturplet på den jydske højderyg, og med sine 101 m over havet det næsthøjeste punkt i "Ribe Amt".

Stenbjerg, der ligger 1 km. nord herfor, er 103 m over havet, og dermed det højeste.

Historie


Baunen har fra gammel tid hørt til den gård i Vittrup, der var Annexgård til Brørup præstegård.

Baunen blev omkring år 1900 udskilt som selvstændig ejendom, efter at have tilhørt gården som har adressen Bækkevej 54.

Baunen skiftede herefter ejer flere gange, p.g.a. jordens ringe beskaffenhed, der ikke kunne ernære en familie.

I 1934 kom ejendommen på tvangsauktion, og blev købt af gdr. Alfred Juhl i Vittrup og sognepræsten, Viggo Hansen, Lindknud, med henblik på at bevare området som naturområde. Købesummen var 400 kr.

Man dannede herefter selskabet Vittrup Baun, der blev financieret af andelsbeviser a 10 kr., som dog kunne afdrages over 5 år.

I dag sælges fortsat andelsbeviser til dækning af udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser på Baunen, og koster 100 kr. kontant.


Efter købet af Baunen blev et areal på ca. 3 tdr. ld i den vestre del tilplantet, og derefter delt i parceller og udlejet til private andelshavere.

Senere er en del af det tilstødende lyngareal ligeledes udlejet.

Lejeindtægten fra disse 80 parceller bidrager ligeledes til Baunens vedligehold.

For disse parcellejere er det en hjertesag at bevare et stykke af den oprindelige natur.

Området


Vittrup Baun er en baunehøj

På baunehøjene blussede man baun, f.eks. ved krig eller uroligheder, hvor folk skulle samles.

Der blev tændt bål, som kunne ses vidt omkring, ligesom man også kunne se milevidt til andre baunehøje.


Vittrup baun ligger på et 13 hektar stort område,  hvoraf de 2,6 hektar er skov.

Det resterende areal er mere eller mindre åben lynghede, blandet med spredt bevoksning af selvsåede træer og buske.


Vittrup Baun er åben for besøgende året rundt.

Til gengæld forventer vi at alle hjælper med til at passe på stedet.


Hunde er velkomne på Vittrup Baun, men skal holdes i snor.

Udsigtstårnet


I 1982 rejstes det første udsigtstårn med bistand fra Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling. Det anvendte træ var skovet i Baunens beplantning og iøvrigt bekostet af Baunens kasse. Det første tårn kunne ikke modstå vejrliget, og i 1990 fandt man det uforsvarligt at benytte det mere.

Man søgte derfor Ribe Amt om tilskud til et nyt tårn, da Vittrup Baun indgår i stiprojektet, der strækker sig fra Bække til Varde. Amtsrådet bevilgede materialeudgifterne og Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling udførte arbejdet. Det nye tårn, der er 7 m høj blev indviet den 5. Maj 1991.

Fra tårnet er der en vid udsigt. Man kan i klart vejr med det blotte øje se Vestkraft i Esbjerg, Ribe Domkirke, Superfoss i Vamdrup og under gunstige forhold den ny Lillebæltsbro. I visse retninger er udsigten efterhånden begrænset af høje skove.

Orienteringstavlerne i tårnet og ved flagstangen er udført og bekostet af Ribe amts landskabsafdeling.

Udsigtstårnet giver en vidtstrakt udsigt over baunen område og store dele af omegnen.

Platformen er hævet 7 meter over terræn, og på en god dag kan man skue fra kyst til kyst.

Vi arbejder på at få et nyt tårn op at stå inden for de næste par år.

Det nye tårn forventes at blive højere end det nuværende for at kompensere for træerne i og omkring baunen.

Vi håber at kunne finansiere et nyt udsigtstårn ved hjælp af bidrag fra fonde, private og virksomheder.

Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond har allerede støttet projektet med 5000 kr.

Færdsel i udsigtstårnet er som på resten af Vittrup Bauns område på eget ansvar, men vi holder opsyn og sørger for vedligehold.


I 2016 har vi gennem Lindknud Lokalråd, fået tilskud fra Vejen Kommune til projektering af et nyt udsigtstårn, herunder et infotårn med plads til informationer om tårnbyggeriet.

En stor tak til Lindknud Lokalråd for indsatsen.

Postamentet - målepunkt


Postamentet er opført i 1874, med kote 101, d.v.s. 101m over havet. Geodætisk Institut har tidligere brugt postamentet på Baunen som udgangspunkt for deres opmålinger. De har bl.a. sigtet til: Skamlingsbanken (113m), Rangtang (82m) ved Vester Lindet, Møllehøj (47m) ved Grimstrup, Møllebjerg ved Gadbjerg og flere andre punkter.

Flagstangen


Flagstangen rejstes første gang i 1939, og det første flag blev skænket af fru pastor Hansen i Lindknud.

Det nuværende flag er skænket af Danmarkssamfundet og overrakt den 5. maj 1985.

Der flages hvert år på grundlovsdag, Valdemarsdag og til generalforsamlingen.

Evighedstræet


Vittrup Baun har fået anerkendt evighedstræ nr. 77, af Danmarks Naturfredningsforening i Vejen Kommune.

Træet er herefter fredet for eftertiden, således at det er fredet både stående og liggende.

Fredningen af Vittrup Baun som en naturplet omfatter tillige de enestående træer og buske på lyngheden, så det er naturligt for at os medvirke til fredning af enkelttræer.


Evighedstræ nr. 77 er en godt 80 år gammel sitkagran på 22m højde og en brystmål på 3,5m.

På lyngheden har den nok altid haft plads nok, og ikke klemt som i skove og plantager.

Derfor har den kunnet brede sig med kraftige grene, som med tiden har lagt sig på jorden og slået rod, og dannet nye træer i en rundkreds omkring sig

Den Tyske Besættelse


I September 1942 kom en deling tyske soldater til Baunen; de boede først i telte, senere rejste de nogle barakker og etablerede en lyttepost og støjsender på stedet.

For at sikre anlæggene gravede de en masse løbegrave, opsatte pigtrådsspærringer og udlagde landminer både i lyngen og på kommunevejen, hvorfor en ny vej måtte etableres længere mod vest.

I den østlige del af Baunen kan man stadig se sporene fra dette besøg, disse spor bevares, som minder med historisk værdi.

Publikum og færdsel


I 1985 blev der opsat to nye bænke med borde på Baunen, som senere er suppleret.

Baunen er privat område, og åbent for et ansvarligt publikum.

Hunde er velkomne ifølge publikum, men skal holdes under kontrol, på hele området.

Vi håber at Vittrup Baun er til glæde for de mange besøgende, som finder vej til Baunen, for at nyde udsigten, naturen, roen og freden.

Til gengæld regner vi med, at publikum vil hjælpe med at holde stedet pænt og i orden, og dermed være med til at bevare den naturplet som en håndfuld idealister for 75 år siden var med til at skaffe os.

Vandresti


Vandrestien er markeret med gul farve og tager under en halv time at gå. Stien leder os gennem et stor del af Baunens natur og historie.

www.vittrupbaun.dk


Hjemmesiden www.vittrupbaun.dk blev introduceret i 2009 og vil fremover give yderligere informationer om Baunen og dens aktiviteter.


Vi kan kontaktes på Email: info@vittrupbaun.dk