Siden sidst

Referat 2023


Tid:               Lørdag den 29. juli 2023, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen.På valg er Christian Nielsen, Aksel Storm og Lars Hvelplund
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Per Mazur
 6. Indkomne forslag
 7. Evt.

 

 1. Carsten Mortensen blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører. 2. Naturplejen er blevet mere skrivebordsarbejde. De sidste 4 år har vi oplevet en kraftig vækst i løvtræer. Sidste forår fandt vi ud af at det var Tørst. Udfordringen med Tørst er, at når den skæres ned laver den 5-10 nye skud. Udbredelsen af tørst presser de øvrige hedeplanter ud. I juni sidste år lavede vi med succes forsøg med at trække Tørst op med rod. Vi har senere fået oplyst af kommunen at jordbearbejdning inkl. oprykning af tørst kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Bestyrelsen har sendt en plejeplan til kommunen før jul og har søgt om dispensation. Mens vi afventer på en afgørelse spreder tørsten sig endnu mere.


  Plejeplanen beskriver vores hensigt med hedearealet fremover og beskriver forskellige plejemetoder og virkning – fremtidsbilledet er dværgbuske som lyng og revling og ganske få træer. Plejeplanen er udarbejdet af Jørgen Fredslund i samarbejde med bestyrelsen.

   

  Vi har endnu ikke udsendt opkrævning af parcelleje for perioden 22-23. Flere parceller har skiftet lejere, og vi kan glæde os over, at de ofte overføres til næste generation.

   

  Der afholdes årligt flere offentlige ture på baunen herunder den 12. maj og 12. august. Vi har traditionen tro haft arbejdsdage første lørdag i februar, marts og juni måned.

   

  Sidste år i februar søgte vi om byggetilladelse til et nyt udsigtstårn, hvor øverste plateau er 12 meter højt. En byggetilladelse kræver en vurdering af en ekstern statiker, hvilket er ret omfattende. Vi har opsagt samarbejdet med Ingeniørgruppen, og benytter i stedet ”Arkitekten og ingeniøren” til at søge de nødvendige tilladelser til tårnet. Der skal udføres prøvegravninger, der hvor tårnet skal stå, idet gamle kort indikerer, at der kan være en gravhøj. Når vi har byggetilladelsen kan vi genoptage arbejdet med at søge den resterende finansiering til udsigtstårnet.

   

  Aksel takkede afslutningsvist Jørgen Fredslund for udarbejdelsen af plejeplanen og alle dem der gør en indsats for baunen.

  Beretningen blev taget til efterretning og i forlængelse heraf blev det påpeget, at der ligeledes sker en stor vækst af egetræer og blåtop på baunen. Blåtop har stået stille i mange år, men spreder sig ligeledes nu. Mange hedearealer har modgang disse år på grund af øget næringsstofbelastning.

  .

 3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af Helle Schøler. 

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Der var genvalg til Christian Nielsen, Aksel Storm og Lars Hvelplund.

 5. Lise Hedegaard Knudsen blev valgt.

 6. Der var ingen indkomne forslag

Referat 2022


Tid:               Lørdag den 30. juli 2022, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen.På valg er Niels Erik Storm og Otto Mikkelsen
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Helle Schøler
 6. Indkomne forslag
 7. Evt.

 

 1. Aage Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører. 2. Aksel Storm bød velkommen.Takket være frivillige hjælpere går det godt med at bevare baunen som en naturplet. Vi har mange tørst på baunen. Den har bredt sig voldsomt på lyngarealet og er svær at komme af med. Vi har besluttet at tørst gerne må stå enkeltvis med en vis afstand. På arbejdslørdagen i juni blev der fjernet tørst på et mindre stykke med maskinkraft. Vi fjernede flere vognlæs med godt resultat. Tørst må gerne være på baunen men må ikke tage over.

  Alle parceller har fået nye markeringspæle med numre, som gerne skulle holde i mange år fremover. Status på indkrævning af parcelleje er, at 59 lejere har betalt, 9 har endnu ikke betalt og 13 parceller er ledige. Der skal udsendes opkrævning for perioden 2022-23 i år, ligesom vi skal have ledige parceller fordelt.

  Der er i årets løb blevet afholdt flere offentlige ture og rundvisninger på Vittrup Baun.

  I juni måned gravede kommunen 5 steder ind i rabatten på Østerlundvej for at lede overfladevand væk fra vejen. Dermed blev vejbredden visse steder 7 meter, hvor den længere mod nord er 4,5 meter. Vejmaterialet blev lagt ind i lyngarealet og selvom man har forsøgt at reetablere området, gror der nu græs i stedet for lyng. Bestyrelsen er i dialog med Vejen Kommune omkring problemstillingen og der arbejdes ligeledes på at vejen skal udmatrikuleres.

  I forhold til udsigtstårnet var status ved sidste generalforsamling, at vi stort set var fuld finansieret, men at et nyt bygningsreglement forsinkede byggetilladelsen. Udfordringen var, at plateauhøjden var 14 meter og dermed kom tårnet i klasse 3, i stedet for klasse 2, hvor plateauhøjden højest må være 12 meter over terræn. Det betyder, at de sidste 2 meter i højden ville medføre en ekstra udgift på anslået 650.000 kr. og en forsinkelse på ekstern certificering på op til 1 år. Da vi tilbage i december fik afslag fra kommunen til et projekt med en terrænregulering på 1,5 meter og et 12 meter højt tårn beregnes og vurderes der nu på et 12 meter højt tårn uden terrænregulering. Når beregninger er på plads kan vi få byggetilladelse og en ny pris på tårnet og herefter søge den sidste del af finansieringen. I forhold til finansiering bortfaldt LAG støtten på 50 %, da vi ikke kunne nå at gennemføre projektet inden for deres tidsfrist. Vi har besluttet at søge hjælp ved en fundraiser til at hjælpe med at finde de sidste midler til tårnet.

  I januar fik vi landzonetilladelse til at opføre et muldtoilet på baunen. I juni fik vi afklaret, at driftsomkostningerne hertil kan løbe op i mere end 1000 kr. årligt, og vi har derfor udskudt denne del af projektet indtil videre.

   

  Beretningen blev taget til efterretning.


 3. Aksel Storm fremlagde regnskabet, da kasseren var fraværende. Regnskabet er godkendt af Helle Schøler. 

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Der var genvalg til Niels Erik Storm og Otto Mikkelsen.

 5. Der var genvalg til Helle Schøler.

 6. Aksel Storm foreslog på baggrund af bestyrelsen, at der skal laves en ændring i vedtægterne i forhold til annoncering af generalforsamlingen. Annoncering af generalforsamlingen i lokalavisen er en stigende omkostning. Muligheden for at annoncere via hjemmeside eller via mail blev nævnt. Det blev ligeledes foreslået, at annonceringen skal foretages via to forskellige platforme i stedet for at nævne et konkret medie i vedtægterne.

Referat 2021


Tid:               Lørdag den 31. juli 2021, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Per Mazur
 6. Indkomne forslag
 7. Evt.

 

 1. Aksel Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører. 2. Aksel Storm bød velkommen. Baunen har brug for naturpleje. Ikke ved at lade stå til, men ved en aktiv indsats. Evt. skal vi have skrevet det ned i form af en naturplejeplan.

  På arbejdslørdagen i juni måned blev der opsat nye markeringspæle på lyngparcellerne. Der mangler nye pæle ved skovparceller og generelt nye numre. Der mangler stadigvæk parcelleje fra en del personer, som vi ikke kan komme i kontakt med. Der fastsættes en frist til den 1. januar 2022 for at betale – ellers vil parcellen blive fri til en ny lejer.

  Der har været flere offentlige ture på Vittrup Baun det seneste år.

  Det gamle tårn er nu nedtaget. Det var slidt udenpå men sundt indeni. Der arbejdes på et nyt tårn og der er modtaget en del midler hertil. I september 2020 fik vi 50 % finansiering fra LAG til et projekt, der ligeledes omfatter et muldtoilet på baunen. Fondsmidler er modtaget fra Norlys og Nykredit Fond. Endeligt har Lindknud Lokalråd tilbudt sikkerhedsstillelse for en del af finansieringen. Der er dog udfordringer mht. tilbuddet for tårnet, som ikke længere holder pga. stigende stålpriser, og byggetilladelsen, hvor de nødvendige vurderinger fra en ekstern statiker først kan være klar i 2022.

  Der er optaget en dronefilm på Vittrup Baun.

   

  Beretningen blev taget til efterretning.


 3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af Helle Schøler. 

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Henning Graversen og Aksel Nielsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Nyvalgte til bestyrelsen var Hanne Margrethe Straarup og Carsten Mortensen.

 5. Der var genvalg til Per Mazur

 6. Der var ingen ingen indkomne forslag

Referat 2020


Tid:               Lørdag den 25. juli 2020, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Aksel Storm, Lars Hvelplund og Christian Nielsen
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Helle Schøler
 6. Indkomne forslag

 

 1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører. 2. Aksel Storm bød velkommen. I år med mikrofon og højtaler. Det har været tydeligt, at der har været mange ekstra besøgende på Vittrup Baun i år grundet coronasituationen, også en del førstegangsbesøgende.Det er en vedvarende kamp at begrænse tilvæksten af træer og buske. Ikke mindst på de 3 årlige arbejdslørdage.

  I forhold til indkrævning af parcelleje mangler der stadigvæk enkelte indbetalinger. Opkrævning af parcelleje for perioden 2019-2020 vil snart blive igangsat. Nye pæle til afmærknning af parcellerne er på vej.

  I april fik vi en tilbagemelding fra Vejen Kommune om at skraldespandene på Vittrup Baun stadigvæk ikke er en del af den kommunale tømningsordning.

  Det eksisterende udsigtstårn blev lukket i maj måned af sikkerhedsmæssige grunde. Vi mangler stadigvæk skriftlig dokumentation herom fra kommunen. Uanset hvad er der ikke fremtid i det nuværende tårn, og vi søger stadigvæk midler til et nyt tårn. Status er, at vi har fået midler fra bl.a. Vejen Kommune. I alt har vi derudover fået 8 afslag på fondsansøgninger. Planen er nu, at kontakte en ekstern fundraiser og begynder at søge lokale midler.


  Aksel sluttede af med at takke alle der hjælper til på Vittrup Baun.

  Beretningen blev taget til efterretning.

 3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af Helle Schøler. Regnskabet blev godkendt.

 4. Der var genvalg til Aksel Storm, Lars Hvelplund og Christian Nielsen

 5. Der var genvalg til Helle Schøler

 6. Der var indkommet et forslag om, at bestyrelsen skal starte en lokal indsamling til det nye tårn. Forslaget går på, at interesserede skal give et tilsagn på et fast beløb, som frafalder, hvis tårnet ikke er etableret indenfor 5 år.

  Deltagerne på generalforsamlingen var positive overfor forslaget. Det blev foreslået, at der skulle være en frist på 1 måned til at indmelde sit tilsagn. Det blev også påpeget, at det er vigtigt at få bredt viden om indsamlingen bredt ud.


 7. Afslutningsvist blev der ytret tak til dem der løbende samler affald på baunen. Også tak til dem der hjælper på arbejdslørdage og på andre tidspunkter.

Referat 2019

 

Tid:               Lørdag den 27. juli 2019, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Henning Graversen og Aksel Nielsen
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Peter Tarp

 

1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.

 

2. Aksel Storm bød velkommen på toppen. Som området så ud for 13.000 år siden. Måske. Lyngen klarer sig godt på trods af tørken de seneste år. Særligt står lyngen flot i de områder, der tidligere er blevet fræset. Det går også godt med de tre årlige arbejdslørdage. Det ses mere når vi gør mindre.

Der opkræves pt. for parcelleje. Der er modtaget indbetaling for 57 ud af 80 parceller. Der er senest opkrævet parcelleje i 2011, så det er noget af et detektivarbejde at finde frem til alle parcellejere.

I løbet af året har der været tre offentlige ture på Vittrup Baun.

Der er udfordringer med at få tømt skraldespandene på baunen. Spørgsmålet er derfor om skraldespandene helt skal fjernes?

Der er modtaget 150.000 kr. til det nye udsigtstårn fra SE Vækstpulje. Tak for det. Men der har også været afslag, og vi er stadig et stykke fra at have indsamlet de nødvendige midler. Vi har en landzonetilladelse til tårnet, men vi ender nok med at skulle søge byggetilladelse efter det nye bygningsreglement.

Tak til alle der hjælper til i forhold til foreningens arbejde.

 

I forhold til spørgsmålet vedr. skraldespanden på Vittrup Baun var der en klar stemning for at bibeholde skraldespande på baunen. Der er generelt ikke tiltro til at folk tager deres affald med og i stedet vil smide affaldet på baunens område.

 

3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne.

 

      Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var genvalg til Henning Graversen og Aksel Nielsen.

 

5. Peter Tarp ønskede ikke genvalg. Per Mazur blev valgt.

 

6. Der blev spurgt ind til om der var søgt LAG-midler til tårnet. Aksel Storm nævnte, at det er planen at søge midler herfra på et senere tidspunkt. Flere fonde blev foreslået og noteret.

Referat 2018


Tid:               Lørdag den 28. juli 2018, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Erik Storm og Otto Mikkelsen
 5. Valg af bilagskontrollant. På valg er Helle Schøler

 

1. Andreas Bruun blev valgt som ordstyrer. Aage Storm var skriftfører.

 

2. Beretning:

Aktivitetsdag med Holmeåskolen, som var her på baunen.

Opkrævning af parcelleje i 2018.

Afgræsning med får blev ikke til noget i denne omgang.

Lyngen klarer sig godt.

Stor indsats imod uønsket trævækst.

Skraldespandstømning. Kommunens tømning kniber det lidt med.

Udsigtstårn. Ny i stål. 6*6 m. 16 m høj. Byggetilladelse og landzonetilladelse er i orden ud fra 4 betingelser: tårnet skal stå samme sted og lyngen må ikke beskadiges osv. Fonde søges.

Formanden sluttede af med at takke for det arbejde der er gjort.

 

Spørgsmål:

Hvorfor blev fårene ikke til noget? Det er sat på pause.

Finansiering af tårnet? Fonde skal søges.

 

 

3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne.

 

      Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var genvalg til Niels Erik Storm og Otto Mikkelsen

 

5. Der var genvalg til Helle Schøler som bilagskontrollant

 

6. Intet at bemærke

 

Referat 2017


Tid:               Lørdag den 29. juli 2017, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Aksel Storm, Lars Hvelplund og Christian Nielsen
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp

 

1. Andreas Bruun blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.

 

2. Aksel Storm bød velkommen til højdepunktet. Arbejdes med et nyt udsigtstårn, som bliver ca. dobbelt så højt som det nuværende. I efteråret havde vi et positivt møde med kommunen omkring tårnet. Beregninger og skitse for tårnet er støttet af Vejen Kommune via Lindknud Lokalråd. I denne uge er der sendt en ansøgning om byggetilladelse ved kommunen. Ca. pris for tårnet vil være 800.000 kr.

 

Pleje af baunen er et stort arbejde. Stor fælles indsats på de 3 årlige arbejdslørdage. I år har vi flottet os med et nyt bord- og bænkesæt.

 

Projektet med afgræsning af får fik ikke bevilling i første omgang. Der arbejdes stadigt med afgræsning med får fremadrettet, søgning af fonde osv.

 

Det er snart tid til opkrævning af parcelleje. Bestyrelsen inviterer til at lejere sender deres emailadresse til bestyrelsen for at lette indkrævningen. Nu bliver der opkrævet 100 kr. hvert andet år i stedet for hvert 5. år.

 

Der er via naturfredningsforeningen udvalgt et såkaldt evighedstræ på Vittrup Baun.

 

3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne.

 

      Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var genvalg til Aksel Storm, Lars Hvelplund og Christian Nielsen

 

5. Der var genvalg til Peter Tarp som bilagskontrollant

 

6. Intet at bemærke

 

Efter generalforsamlingen blev der sat et emblem på det nye evighedstræ

Referat 2016


Tid:               Lørdag den 30. juli 2016, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden & afstemning om forslag til indhegning og afgræsning med får
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Aksel Nielsen og Henning Graversen
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Helle Schöler
 6. Præsentation af infotårnet ”tårne gennem tiderne”

 

1. Aage Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.

 

2. Aksel Storm bød velkommen til Vittrup Baunevej 2D, som er baunens officielle adresse.

I år er der på arbejdslørdagene ryddet omkring flagstangen og udsigtstårnet. Det er et stort arbejde, men der er en god stemning på arbejdslørdagene.

I samarbejde med P. Lindberg er der udarbejdet en skitse for det nye udsigtstårn. Den seneste skitse er sendt til kommunen for at høre om hvilke konkrete krav den skal overholde. Herefter laves en endelig skitse og der søges byggetilladelse m.m. Højden på tårnet er øget fra 11 m til 14 m og med en spindeltrappe. Ud fra et ønske om at sikre en handicapvenlig adgang til tårnet er der indhentet et tilbud om en lift til det nederste plateau. Liften er også medtaget af hensyn til senere fondsansøgninger. Midlerne til tårnskitsen er modtaget fra Vejen kommune, hvor der også har været midler til et nyt infotårn. Midlerne er modtaget via Lindknud Lokalråd – tak for støtten herfra.

Ved sidste års generalforsamling blev det afvist at arbejde videre med afgræsning af Vittrup Baun vha. får, da bestyrelsen ikke ville stå for det praktiske. I stedet blev afgræsning med kreaturer undersøgt nærmere om end sidenhen opgivet. For nyligt er der dog modtaget et forslag om afgræsning med får inkl. daglig pasning fra Dorthe Bay Lastein. Bestyrelsen er positive herfor, men vil gerne have en afstemning herom for at sikre opbakning. Der vil være tale om en indhegning af ca. 2 ha i en 3 årig forsøgsordning. Det indhegnede område berører ikke stierne. Der vil blive opsat informationstavler om projektet. En afstemning viste, at hovedparten af de fremmødte var positive over for forslaget om afgræsning med får.

 

3. Niels Erik fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne.

 

    Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var genvalg til Aksel Nielsen og Henning Graversen

 

5. Der var genvalg til Helle Schöler som bilagskontrollant

 

6. Intet at bemærke

 

7. Det nye infotårn blev indviet med deltagelse af kunstneren bag infotårnets planche

 

Referat 2015

 

Tid:               Lørdag den 25. juli 2015, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp

 

1. Aage Storm blev valgt som ordstyrer. Christian Nielsen var skriftfører.

 

2. Formanden startede med at lykønske ordstyreren med gårsdagens 75 års fødselsdag. I år har der som noget nyt været hele 3 arbejdslørdage. På arbejdslørdagene i februar/marts blev der fjernet hegn om nyplantningen ved skovparcellerne, og der blev fjernet birketræer. Nyplantningen er nu ca. 15 år, og det ser fint ud! I lyngarealet er der tidligere fjernet træer og buske. Nu forsøger vi at tage dem, når de er mindre. På arbejdslørdagen i juni er de nye skud nemmere og se, og vi fik fjernet en del i det sydøstlige hjørne af baunen. Sammen med Bjarne Eriksen er der ligeledes blevet fjernet flere gamle stakker. Vi skal huske at fjerne stakkerne med det samme!      To områder er i år blevet bearbejdet med en granknuser. Det er relativt dyrt men forhåbentligt effektivt som lyngpleje. En alternativ måde til at passe baunen kunne være vha. indhegning og afgræsning med får. Er det noget folk har en holdning til? Bestyrelsen har ingen planer herfor og vil ikke selv stå for at passe fårene.                                     Udsigtstårnet er stadigvæk på tegnebrættet. Før vi kan søge fonde skal vi have lavet et detaljeret projektforslag. Gennem Lindknud Lokalråd har vi fået en bevilling på 50.000 kr. fra Vejen Kommune. Bestyrelsen forventer, at have et projektforslag klar i første halvdel af 2016.

Afslutningsvist mindedes Aksel Storm to gode naboer til Vittrup Baun, som vi har mistet i 2015 – Hanne og Henning Eriksen.

 

3. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt af bilagskontrollanterne den 23. juli.

 

Efter fremlæggelsen af de to beretninger lagde ordstyreren op til debat bl.a. om en mulig afgræsning af baunens område. Der var ikke stemning for at afgræsse Vittrup Baun med får. Bestyrelsen fik dog ok til at arbejde videre med en anden mulighed vedrørende afgræsning med kreaturer.

Aksel Storm nævnte ligeledes, at vi i forhold til næste opkrævning af parcelleje vil opfordre lejerne til at betale via en bankoverførsel, så vi kan spare penge på girokort/breve.

      Beretningen blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm

 

5. Der var genvalg til Peter Tarp

Referat 2014

 

 

Tid:               Lørdag den 26. juli 2014, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Helle Schøler

 

1. Henning Eriksen blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.

 

2. Formanden bød velkommen på en dag, hvor Selskabet Vittrup Baun kunne fejre 80 års jubilæum. Igen i år har det været en succes med de to arbejdslørdage. Tak til Bjarne Eriksen og hjælpere, der har fjernet bunker på baunen. Bestyrelsen lægger op til, at der fra næste år skal være en ekstra arbejdsdag – den 1. lørdag i juni. Her kan man se de nye buske og fjerne dem med en buskrydder.

Der arbejdes stadigvæk med det nye udsigtstårn.

Tak for de mange gaver gennem tiden og dem der har købt medlemsbeviser. Tak til Ejnar Søndergård for grus til veje og den nye vimpel til flagstangen osv. For nuværende er der ønske om nogle flere bænke (gerne længere end de eksisterende).

 

3. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne om end Henning Eriksen afløste Helle Schøler pga. ferie.

 

4. Der var genvalg til Christian Nielsen, Lars Hvelplund og Aksel Storm

 

5. Der var genvalg til Helle Schøler

 

6. Der blev spurgt ind til om det skulle være muligt at give penge via hjemmesiden (konto nr.). Formanden vil dog hellere henvise til bestyrelsen herom, så vi også kan takke vedkommende personligt. Referatet fra seneste generalforsamlingen er ikke på hjemmesiden, men kommer det snart! Det blev nævnt, at der mangler oplysninger om bestyrelsen og regnskabet på hjemmesiden. Endeligt blev det nævnt, at der burde være en skitse over de tyske installationer på baunen. Formanden svarede, at beskrivelsen er på hjemmesiden og vi har også standere hertil. Så informationen vil også komme op at hænge på baunen.

Referat 2013

 

 

Tid:               Lørdag den 27. juli 2013, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Ændring af parcelleje
 5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Aksel Nielsen og Henning Graversen
 6. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Peter Tarp

 

1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.

 

2. Formanden bød velkommen og takkede for at så mange var mødt frem til generalforsamlingen. Der er i løbet af året fjernet træer og buske på baunen – særligt på de to arbejdslørdage. Vejen kommune har givet tilsagn om, at de vil fjerne nogle af de mange stakke på baunen.

 

Der bliver arbejdet videre med det nye udsigtstårn på baunen. Den endelige konstruktion er ikke på plads, men det forventes, at tårnet vil bestå af 3 platforme (øverste ved ca. 12 meter). Vi er i gang med at lave en skitse og vil herefter søge fonde m.v.

 

Herefter lagde formanden op til pkt. 4 vedrørende ændring af parcelleje:

 • Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 5. år)
 • Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 5. år)

Afslutningsvist blev det nævnt, at der er behov for en ny vimpel til flagstangen. Er der nogen der er interesserede i at sponsorere sådan en?

 

3. Niels Erik gennemgik regnskabet. Regnskabet/bilaget er godkendt af bilagskontrollanterne.

 

Vagn lagde herefter op til diskussion. Beretningerne blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.

 

4. Formanden nævnte, at Selskabet Vittrup Baun har begrænsede udgifter – men også begrænsede indtægter! Ellers blev det nævnt, at det kan være svært at finde frem til de enkelte parcellejere efter 5 år. Formanden nævnte i øvrigt, at det vil være rimeligt, at udgiften bliver 50 kr./år i stedet for 20 kr./år. I 1996 blev parcellejen øget fra 50 kr. hvert 5. år til i stedet 100 kr. hvert 5 år.

Forslaget fra bestyrelsen blev godkendt. Ændringen vil først træde i kraft efter næste indkrævning.

 

5. Der var genvalg til Aksel Nielsen og Henning Graversen

 

6. Peter Tarp blev ligeledes genvalgt som bilagskontrollant.

 

7. I forhold til parcellejen blev følgende forslag nævnt: Ændringen af parcelleje skal allerede nu gælde for nye parcellejere og medlemsbeviser kunne ændres til 200 kr.

 

Der blev spurgt ind til hvilken indsats bestyrelsen gør for at sælge medlemsbeviser. Formanden: Vittrup Bauns hjemmeside og når vi snakker med folk om baunen. Derudover blev det nævnt, at lyngen ser dårlig ud. Hvad kan vi gøre for at forbedre lyngen? 

Referat 2012

 

 

Tid:               Lørdag den 28. juli 2012, kl. 14

 

Sted:             Vittrup Baun

 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og skriftfører
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren
 4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm
 5. Valg af bilagskontrollant. Efter tur afgår Jens Jakobsen

 

 1. Vagn Storm blev valgt som ordstyrer. Sekretæren var skriftfører.

 

 1. Formanden berettede at arbejdet med at bevare baunen går godt. Der er bl.a. i det seneste år blevet ryddet et større område nord for flagstangen for buske og træer. Ikke mindst takket være arbejdsindsatsen på de to arbejdslørdage hhv. den 4/2 og den 3/3.

 

Som opfølgning på debatten ved sidste generalforsamling omkring lyngafgrænsning med får på baunen nævnte formanden, at bestyrelsen har valgt ikke at gå videre hermed. Tilsvarende blev muligheden for at etablere en hundeskov på baunen diskuteret ved sidste generalforsamling. Bestyrelsen vil heller ikke arbejde videre hermed, da det vurderes, at der ikke er nok plads nok til en hundeskov på baunen. I stedet vil bestyrelsen sørge for at der bliver sat flere skilte op med, at hunde skal holdes i snor.

 

Hovedfokus for bestyrelsen er ellers etableringen af et nyt udsigtstårn på baunen. Formanden nævnte, at det nye tårn skal være højere end det nuværende, og det skulle gerne kunne stå mange år ud i fremtiden (ca. 40 år). Financieringen af det nye tårn forventes at komme fra fonde. I den forbindelse nævnte formanden, at der er modtaget et legat fra Edel og Sigurd Frølund Thomsens Fond til det indledende arbejde med godkendelser, udarbejdelse af projektbeskrivelse m.m.

 

Parcellejen er betalt for de fleste. Dog er det svært at lokalisere de rigtige adresser for alle parcelejere i forbindelse med opkrævningen af parcelleje. Formanden kom i den forbindelse med to forslag:

Forslag 1: Opkrævning af parcelleje skal ske hvert 2. år (mod nu hvert 4. år)

Forslag 2: Parcellejen ændres til 100 kr. hvert 2. år (mod nu 100 kr. hvert 4. år)

 

Endeligt takkede formanden Bjarne Eriksen for hjælp ved oprydningen efter de to arbejdslørdage, Flügger i Vejen for sponsorering af maling til bænke og borde på baunen og flagstangfabrikken i Hovborg for reparation af flagstangen på baunen.

 

 1. Kasseren aflagde beretning. Der var enighed om at godkende regnskabet.

 

Efter fremlæggelsen af de to beretninger fra hhv. formanden og kasseren lagde ordstyren op til debat.

 

Debatten drejede sig indledningsvist om det nye udsigtstårn – forskellige synspunkter kom frem. Særligt vedrørende højden af tårnet, hvor der var enighed om, at der i hvert fald skulle være mulighed for at se ud over træerne. Formanden nævnte i den forbindelse, at det nye udsigtstårn nok ikke skulle være højere end 10 m, da tårnet ikke skulle være alt for dominerende på baunen – tårnet skal supplere baunen og ikke omvendt. Det blev også nævnt, at man kunne beskære træerne. Ifølge formanden har vi fået lov hertil af naboen til at beskære træerne, men der vil først blive set nærmere herpå nogle år efter det nye tårn er sat op.

 

I forlængelse af diskussionen omkring tårnet blev det nævnt, at det burde overvejes om en del af financieringen af det nye tårn skulle indhentes fra andelshaverne på baunen – ikke mindst ud fra en vurdering om, at det dermed ville blive lettere at søge penge fra fonde. Generelt blev alternative strukturer for opkrævning af parcelleje/andelsbeviser diskuteret. Muligheden for kontingent og tidsbegrænsning af andelsbeviser til 10 år blev nævnt.

 

 1. Der var genvalg til Otto Mikkelsen og Niels Erik Storm

 

 1. Nyvalg af Helle Schøler i stedet for Jens Jakobsen.

 

 1. Det blev foreslået og aftalt, at referatet fra generalforsamlingen skulle lægges på Vittrup Bauns hjemmeside.